Algemene Voorwaarden (online) workshops, lessen en mentorsessies

Wil je mijn algemene voorwaarden kopiëren en gebruiken voor je eigen website? Doe een donatie en ik ben een blij mens :) Ik heb namelijk veel tijd gestopt om dit op te stellen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Marloes De Vries afsluit betreffende workshops, (online) classes en mentorsessies.
Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft cursussen, workshops, online classes, mentorsessies, trainingen en opleidingen, hieronder genoemd 'workshop'.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een cursus, workshop, training of opleiding komt tot stand door het indienen van een aanvraagformulier of betaling via deze webship door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Marloes De Vries.

2: Inschrijvingen
2.1 Alle workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Marloes De Vries behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 12 deelnemers per workshop (online workshops uitgesloten). Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kunt u contact opnemen om op de hoogte te worden gehouden van nieuwe data, of om bericht te ontvangen wanneer er een plek vrij komt.
2.6 Het aantal tickets dat u koopt staat gelijk aan het aantal deelnemers. Dit geldt voor zowel workshops op locatie als voor online classes en workshops. Voorbeeld: koopt u één ticket, dan geeft dat toegang voor één persoon in een workshop.
2.7 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer
3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Bij afmelding voor een workshop wordt er in elk geval €7,50 aan administratiekosten ingehouden, om de onkosten van het ontvangen van betalingen te vergoeden.
3.3 Afmelding voor een workshop op locatie: Bij afmelding tot 14 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 14 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 75% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Afmelding voor online workshops: Omdat bij online workshops u vrijwel direct een link naar het workshopmateriaal wordt gestuurd, is er geen terugboeking van deelnamegeld mogelijk bij afmelding.
3.5 Mocht u niet kunnen deelnemen, dan mag u zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar is enkel geldig als dit van tevoren is aangegeven.
3.6 Bij het afzien van deelname aan een workshop omdat u liever aan een andere workshop wilt deelnemen, gelden bovenstaande voorwaarden. Per e-mail kunt u aangeven dat u wilt ruilen. Dit is enkel mogelijk als er voldoende plek is in de andere workshop. Dit geldt niet voor online workshops, omdat u in dat geval het workshopmateriaal vrijwel meteen ontvangt.

4. Annulering/verplaatsing door Marloes De Vries
4.1 Marloes De Vries is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht. De betaalde cursuskosten worden dan volledig gerestitueerd.
4.2 Marloes De Vries is gerechtigd tot uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de workshop of cursus de datum van een workshop of cursus te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop of cursus kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Marloes De Vries is gerechtigd bij ziekte van de docent deze te vervangen door een andere docent of de aangeboden workshop of cursus te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder extra kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde cursuskosten worden gerestitueerd.

5: Betaling
5.1 Zodra de betaling is overgeboekt op rekening van Marloes De Vries is de deelname bevestigd. Tot die tijd is de plek van de deelnemer niet gegarandeerd.
5.2 Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen deeltermijnen komt deze overeenkomst tot deelbetalingen zonder enige berichtgeving te vervallen en kan deelnemer er geen aanspraak meer op maken. Als dan is de gehele vordering opeisbaar.
5.3 Mocht de deelnemer beschikken over een kortingscode, dan dienen zij deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten
6.1 Bij klachten kan de deelnemer contact opnemen met Marloes De Vries. Deze zal de deelnemer zo goed mogelijk van dienst zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid
7.1 Marloes De Vries aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.
7.2 Tijdens de workshop wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. Marloes De Vries is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

8: Geheimhouding
8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd, en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Marloes De Vries toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.
8.3 Vanwege privacyredenen is het niet toegestaan om opnamen te maken van de deelnemers tijdens de (online) workshops noch opnames van de workshops in zijn geheel, tenzij de docent daar toestemming voor geeft. Het is toegestaan om foto's en opnames te maken van het werk dat de deelnemer tijdens de workshop heeft gemaakt en deze (online) te delen, mits de andere deelnemers niet herkenbaar zijn. 

9: Overig
9.1 Marloes De Vries behoudt zich het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, heeft Marloes De Vries het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop, en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde deelnamegeld niet terug.
9.4 Van online workshops kunnen opnames gemaakt worden. Dit wordt vermeld in de informatie bij het aanmeldformulier.
9.5 Mocht de deelnemer na afloop van de workshop of cursus nog vragen hebben of persoonlijk advies willen, dan kan in overleg met Marloes De Vries een afspraak worden gemaakt om dit te behandelen. Hiervoor wordt het consultancy-uurtarief van de docent toegepast.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met Marloes De Vries.
Onze privacy policy voor de workshops en webshop vindt u hier.